פסקי דין » החלטה חפוזה - ולא נכונה. אולי, היא תתוקן בבית משפט עליון. זאב גול ממתין.
לצפייה בהחלטה לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך  על הקובץ החלטה.
לצפייה בהחלטה השנייה של אותו שופט לחץ על הקובץ החלטה שנייה.

החלטת ביניים של השופט פוגלמן:

http://elyon1.court.gov.il/files/17/300/001/m01/17001300.m01.htm


החלטה.pdf
החלטה שנייה.pdf