פסקי דין » החלטה חפוזה - ולא נכונה. אולי, היא תתוקן בבית משפט עליון. זאב גול ממתין.
לצפייה בהחלטה לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך  על הקובץ החלטה.
לצפייה בהחלטה השנייה של אותו שופט לחץ על הקובץ החלטה שנייה.

לצפייה בהחלטות ביניים של השופט פוגלמן לחץ על הקובץ זאב 2 וכן על הקובץ זאב 3


החלטה.pdf
החלטה שנייה.pdf
זאב 2.pdf
זאב 3.pdf