פסקי דין » ניצחון השפיות. הפחתה של שש שנים לשי סימון בבית המשפט העליון.
לצפייה בפסק בדין לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ "שי סימון"


שי סימון.pdf