פסקי דין » הסדרי-טיעון יש לכבד, ככלל, גם בערכאת ערעור. השופט אהרון ברק בפסק דין עקרוני.
לצפייה בפסק הדין, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ פלוני.


פלוני.pdf