פסקי דין » עיכוב ביצוע של עונש בן חמש שנות מאסר בפועל. לא סופי.