פסקי דין » שלום כהן. בגלל 'מפקחים לא מפנימים' לא צריך להישאר במעצר. עדנה ארבל בהחלטה מעניינת.
לצפייה בהחלטה שנכפתה על פרקליטות המדינה  לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ תסקיר נוסף.


תסקיר נוסף.pdf