פסקי דין » השופט אשר גרוניס מקבל את הערר ומשחרר את יורם לנדסברגר.
לחץ להגדלה
לצפייה בהחלטה, לחץ על  'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ יורם. הכתבה  ב'ידיעות אחרונות' הגדירה אותו כך: " גדול שודדי ישראל".


יורם.pdf