פסקי דין » הערעור נדחה. עונשם של שני ההורים שהתעללו בילדם הפעוט נשאר על כנו.
לצפייה בפסק הדין, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ ציון.


ציון.pdf