פסקי דין » בקשה לרשות ערעור נדחתה. אלעזר ענבל.
לצפייה בהחלטה של דפנה ברק ארז, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובת ענבל.