מעריב » אין טעם בעוד כיבוש של עזה, אם אחר כך תבוא נסיגה עם הזנב בין הרגליים / חיים משגב