פסקי דין » התובעת הצבאית הראשית נ' אדם מלול. עוד פרק במאבק.
בית הדין הצבאי לערעורים החליט להעביר לסניגור את  ההחלטה של הפצ"ר לסגור את  תיק החקירה נגד המח"ט של סגן מלול. התובעת הצבאית הראשית לא השלימה עם ההחלטה.


לחץ על 'פרטים נוספים' ואח"כ על הקובץ אדם מלול.


אדם מלול.pdf