בלוגים » הנה זה בא: פשיזם שמאלני בשדרות רוטשילד / חיים משגב
לחץ על 'פרטים נוספים', כדי לצפות במאמר, ואחר כך על הקובץ "פשיזם שמאלני".


פשיזם שמאלני.docx