בלוגים » לבי, לבי למחנה השמאל האנרכיסטי אם אלה הם מוביליו / חיים משגב
לצפייה במאמר, שפורסם גם במעריב, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ " מובילי האנרכיה החברתית".


מובילי האנרכיה החברתית.docx