בלוגים » ברק לעניים / חיים משגב. ממשיך לצייץ - ובונה על זיכרונו הקצר של הציבור.
לצפייה במאמר, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ  "ברק לעניים".


ברק לעניים.docx