בלוגים » לא רק שלומיאליות. הטייה פוליטית / חיים משגב
לצפייה בבלוג שפורסם גם במעריב, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ  "הקדיח את תבשילו".


הקדיח את תבשילו.docx