פסקי דין » תנאים לתחולה רטרואקטיבית של חוקים.
לצפייה בדיווח ב - "גלובס"  על פסק הדין, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר-כך על הקובץ "אורית ארביב".   ראה - ע"א 1613/91.


אורית ארביב.jpg