פסקי דין » אלון כהן שוב נפל קורבן לשופט שלא ראה מעבר לקצה אפו. למה להתאמץ ?
לצפייה בפסק הדין לחץ על 'פרטים נוספים ואחר כך על הקובץ "פסק דין".


פסק דין.pdf