פסקי דין » השופטת אסתר נחליאלי חיאט מקבלת, חלקית, את העתירה המנהלית. זאב גול, עדיין, לא מרוצה...
לצפייה בפסק הדין, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ "גול 18".


גול 18.pdf