פסקי דין » השופט עוזי פוגלמן מקבל את ערעורו של זאב גול.
לצפייה בפסק הדין, לחץ על  'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ "זאב גול"


זזאב גול.pdf