פסקי דין » בית הדין למשמעת של משטרת ישראל החמיר עם רפ"ק שביקש מפקודו להיכנס למאגר מידע.
בראש ההרכב ישבה נשיאת בית הדין, תת-ניצב רחל אדלסברג. לצפייה בגזר הדין, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ אסף1. לצפייה בהודעת הערעור שהוגשה לבית הדין לערעורים לחץ על הקובץ 'הודעת ערעור'.


אסף 1.pdf
הודעת ערעור.docx
בקשה להארכת מועד.docx