פסקי דין » שי שמלה מזוכה, חלקית, במסגרת בקשה לרשות ערעור בבית משפט עליון.
לצפייה בפסק הדין לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ שי1.


שי 1.pdf