פסקי דין » החלטה של שופט בכיר. לא חייבים להסכים עימה.
לצפייה בהחלטה של השופט אמנון כהן, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ אביגדור 1.


אביגדור 1.pdf