פסקי דין » עבירות על חוק הכניסה לישראל. השופטת נירה דיסקין גוזרת את הדין.
לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ בן דוד.


בן דוד.tiff