פסקי דין » בית המשפט העליון לא התרשם מטיעוניו של הסניגור בענינו של נסים ועקנין
לצפייה בפסק הדין, הרדוד במידה לא-מעטה, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ   ועקנין  1


ועקנין1.tiff