פסקי דין » זיכוי. משה בטיטו מזוכה בידי השופט צבי הרטל.
לצפייה בהכרעת הדין לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ 'בן אברהם'.


בן אברהם1.tiff