פסקי דין » המדינה מנסה לגבות כספים שחולטו בהחלטה מלפני כשלושים שנה. השופט ציון קפאח מנסה לעשות סדר.
ביהמ"ש העליון משאיר את ההחלטה של השופט קפאח על כנה. לצפייה בהחלטה,  לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ  ברק-ארז.


ברק-ארז.pdf