האומה, במה למחשבה לאומית » חיים צדוק: המפא"יניק שדגל ב"הבלגה ללא סייג" / חיים משגב.
לחץ להגדלה
המאמר פורסם ב - "האומה", בגיליון 150, בשנת 2002, בעמ' 167. הדברים  מתבססים  על ספרו של רון חריס (עורך) "ליד ערש המשפט, ספר חיים צדוק". הספר יצא לאור ביוזמת המכון הישראלי לדמוקרטיה. חיים צדוק, ודומיו, כמו טדי קולק, לא בחלו בכל אמצעי