פסקי דין » הורשע בהריגה - ונדון ל - 11 חודשי מאסר. השופט זכריה כספי ראה שלא להחמיר.
לחץ על 'פרטים נוספים' לצפייה בגזר הדין של השופט זכריה כספי  -   ואחר כך  על הקובץ 'איגור 2'.


איגור 1.tif
איגור 2.tif