פסקי דין » הסעת שוהים בלתי חוקיים. השופטת נירה דיסקין מתחשבת בשלמה בן דוד, נהג מונית, שנכשל בהסעתם.
לצפייה בגזר הדין לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ 'שלמה בן דוד'.


בן דוד שלמה.tif