פסקי דין » מעשים רעים שהסתיימו בגזר דין מקל של השופט דוד רוזן שהתחשב בתרומתם של הנאשמים במיסגרת זק"ע...
לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ  'צביקה רוזנטל ואח'


צביקה רוזנטל ואח.tif