פסקי דין » חמש שנות מאסר להורים שהתעללו מינית בבנם בן השנה.
לצפייה בפסק הדין, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר על  הקובץ "עבדה"....