פסקי דין » השופט סלים ג'ובראן דחה את הערר של אהרון אסור
לצפייה בהחלטה, לחץ על 'פרטים נוספים' ואחר כך על הקובץ אהרון 1. המשטרה טמנה מלכודת למי שביקש לייבא סמים מלבנון. "החבילות" נזרקו מעל הגדר.


אהרון 1.pdf